Ochrana osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili našu stránku a ďakujeme vám za váš záujem o našu firmu, naše produkty i túto webovú stránku. Veľmi nám záleží na ochrane vášho súkromia pri používaní našich webových stránok. Osobné údaje, ktoré sa zistia pri návšteve našich webových stránok, spracúvame podľa všeobecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa smerníc o ochrane osobných údajov krajiny, v ktorej sídli orgán zodpovedný za spracovanie údajov.

Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

Túto webovú stránku môžete v zásade navštíviť bez toho, aby ste nám oznámili svoju totožnosť. My sa dozvieme len meno vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP), webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, a webové stránky, ktoré ste u nás navštívili. Tieto informácie sa vyhodnocujú kvôli štatistickým účelom. Vy pri tom zostanete ako jednotlivý používateľ v anonymite.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sa zisťujú len vtedy, keď nám ich oznámite sami od seba, napríklad, pre vykonanie nejakej zmluvy, zistenie kontaktu alebo pri registrácii kvôli osobným službám. Všetky osobné údaje získané od zákazníka sa považujú a zaznamenávajú ako dôverné.

Export a spracovanie údajov v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Do štátov mimo EHP sa neexportujú žiadne osobné údaje.

Ďalšie odovzdávanie osobných údajov

Údaje potrebné pre realizáciu obchodu sa prípadne odovzdávajú prepojeným podnikom a dodávateľom, resp. bankám pre vyúčtovanie. Hlásenia o vedľajších účinkoch sa na základe zákonných úprav anonymizujú a postupujú príslušným dozorným orgánom.

Súhlas

S použitím našej webovej stránky súhlasíte s účelom uloženia do pamäti a s použitím vašich údajov, ktoré sú popísané pod týmto prehlásením. Platí vždy aktuálna verzia na tejto webovej stránke.

Vaše práva na informáciu, opravu, blokádu, výmaz a rozpor

Máte právo kedykoľvek požiadať a získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené u nás. Takisto máte právo na opravu, zablokovanie alebo, odhliadnuc od predpísaného uloženia údajov do pamäti pre uskutočnenie obchodu, na vymazanie vašich osobných údajov. Preto, aby sa mohla kedykoľvek rešpektovať blokáda údajov, musia sa kontaktné údaje pre kontrolné účely udržiavať v uzamknutom súbore. Za týmto účelom sa, prosím, spojte so službou service(at)ws-pharma.com

Uchovávanie a vymazanie

Vaše údaje, ktoré sú u nás uložené pre realizáciu obchodu, sa uchovávajú podľa zákonných pravidiel. Vaše osobné údaje budú vymazané, akonáhle pominie účel, pre ktorý sme údaje získali a uložili do pamäte.

Pokyny k webovej analýze

Táto webová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ - textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho použitia danej webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom súborov cookies o vašom použití týchto webových stránok sa spravidla prenesú a uložia do pamäti servera spoločnosti Google v USA.

V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátov dohovoru o Európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Celá IP adresa sa prenesie a uloží do pamäte servera spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch. Anonymizácia IP je na tejto webovej stránke aktivovaná. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie pre vyhodnotenie vášho použitia webovej stránky, pre zostavenie hlásení o aktivitách tejto webovej stránky a pre poskytnutie ďalších služieb poskytovateľovi webovej stránky spojených s použitím tejto webovej stránky a internetu.

IP adresu, ktorú váš prehliadač odovzdal službe Google Analytics, Google nespája s inými údajmi. Ukladaniu cookies do pamäti môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade za určitých okolností nebudete môcť využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť poskytnutiu údajov vyprodukovaných súbormi cookies a týkajúcich sa vášho použitia webovej stránky (včítane vašej IP adresy) spoločnosti Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete dostupný plugin-browser.

Pokyn tretiemu poskytovateľovi

Prihliadajte, prosím, na to, že naša webová stránka obsahuje linky na ponuky tretích poskytovateľov. Ak budete sledovať takúto linku, v sledovanej oblasti už nebude platiť naše prehlásenie o ochrane osobných údajov, ale prehlásenie tretieho poskytovateľa.